Nhân sự khoa

AllBan chủ nhiệm KhoaGiảng viênNhân sự Khoa

Thạc sỹ Thanh Nhạc Lý Hoàng Kim

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Lý Hoàng Kim

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Nguyễn Vũ Diệu Hiền

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Nguyễn Vũ Diệu Hiền

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Võ Mai Phương Thùy

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Võ Mai Phương Thùy

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc- NSUT Lê Thị Thu Giang

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc- NSUT Lê Thị Thu Giang

Giảng Viên

Thạc sỹ Lê Văn Luật

Giảng Viên

Thạc sỹ Lê Văn Luật

Giảng Viên

Cố Vấn Khoa Âm Nhạc & Điện Ảnh TS- NSND Trần Luân Kim

Cố Vấn Khoa Âm Nhạc & Điện Ảnh

Cố Vấn Khoa Âm Nhạc & Điện Ảnh TS- NSND Trần Luân Kim

Cố Vấn Khoa Âm Nhạc & Điện Ảnh

Biên đạo Nguyễn Lương Hòa

Giảng Viên

Biên đạo Nguyễn Lương Hòa

Giảng Viên

Thạc sĩ Piano Trần Như Vĩnh Lạc

Giảng Viên

Thạc sĩ Piano Trần Như Vĩnh Lạc

Giảng Viên

Thạc sĩ Piano La Quế Anh

Giảng Viên

Thạc sĩ Piano La Quế Anh

Giảng Viên

Cử nhân Thanh Nhạc Trần Duy Linh

Giảng Viên

Cử nhân Thanh Nhạc Trần Duy Linh

Giảng Viên

Thạc sĩ Thanh Nhạc Hoàng Anh Tú

Giảng Viên

Thạc sĩ Thanh Nhạc Hoàng Anh Tú

Giảng Viên

Đạo diễn- NSUT Đào Anh Dũng

Phó Khoa Âm Nhạc & Điện Ảnh

Đạo diễn- NSUT Đào Anh Dũng

Phó Khoa Âm Nhạc & Điện Ảnh

Cử nhân – Nguyễn Thị Huế

Giáo vụ

Cử nhân – Nguyễn Thị Huế

Giáo vụ

Thạc sĩ- NSUT Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Trưởng khoa

Thạc sĩ- NSUT Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Trưởng khoa

Thạc sĩ Âm Nhạc Học Phạm Chí Công

Phó khoa

Thạc sĩ Âm Nhạc Học Phạm Chí Công

Phó khoa

Thạc sỹ Thanh Nhạc Nguyễn Thị Thanh Nga

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Nguyễn Thị Thanh Nga

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Phạm Duyên Huyền

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Phạm Duyên Huyền

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Nguyễn Thị Mai Phương

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Nguyễn Thị Mai Phương

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Nguyễn Vũ Uyên Di

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Nguyễn Vũ Uyên Di

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Minh Trang

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Minh Trang

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Trần Kim Anh

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Trần Kim Anh

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Nguyễn Thị Kha Ly

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Nguyễn Thị Kha Ly

Giảng Viên

Cử nhân Thanh Nhạc Nguyễn Tấn Đạt

Giảng Viên

Cử nhân Thanh Nhạc Nguyễn Tấn Đạt

Giảng Viên

Thạc sỹ Thanh Nhạc Huỳnh Hà Thu Thảo

Thạc sỹ Thanh Nhạc Huỳnh Hà Thu Thảo